ATTP
Ảnh minh hoạ 

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 317/KH-BCĐLN ngày 24/01/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) về ATTP tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP để lượng giá việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP của tổ chức, cá nhân và làm cơ sở nhân rộng mô hình ATTP trên địa bàn tỉnh.

Nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP của các tổ chức, cá nhân, góp phần chủ động phòng ngừa các sự cố về ATTP.

Cụ thể, Sở Y tế lựa chọn 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống “Nhà hàng ăn uống, Bếp ăn tập thể” trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thuộc các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang và trên địa bàn huyện Yên Dũng, Việt Yên, TP Bắc Giang.

Trong đó có 04 mô hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn (02 doanh nghiệp và 02 hộ kinh doanh cá thể); 06 mô hình bếp ăn tập thể (đều là các doanh nghiệp); 04 mô hình nhà hàng ăn uống (đều là các doanh nghiệp). Thời gian triển khai dự kiến từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021.

Trong đó, tập trung vào triển khai một số nội dung hoạt động như: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí bảo đảm ATTP; thành lập Tổ chuyên môn; tổ chức điều tra, thu thập thông tin; đánh giá thực trạng, kết quả triển khai; đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, biểu mẫu tại các mô hình điểm; triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm;...

Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp tham mưu Sở Y tế chỉ đạo triển khai kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai nhân rộng mô hình ATTP của các huyện, thành phố; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phòng y tế thành phố Bắc Giang, các đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được chọn triển khai xây dựng mô hình điểm/nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP/làm đối chứng để triển khai các nội dung của Kế hoạch này. Tổ chức tập huấn, điều tra, thu thập thông tin, giám sát, hướng dẫn, đánh giá kết quả triển khai mô hình bảo đảm ATTP.

Các tổ chức, cá nhân triển khai mô hình bảo đảm ATTP phối hợp chặt chẽ với Chi cục ATVSTP và các đơn vị chức năng trong quá trình triển khai xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP.

 

Chủ động đầu tư nguồn lực để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chấp hành đầy đủ các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật nhằm đạt các tiêu chí của mô hình bảo đảm ATTP.

Nâng cao trách nhiệm và ý thức thực hành đúng về ATTP; duy trì tốt các tiêu chí của mô hình bảo đảm ATTP sau khi được đơn vị chức năng đánh giá, công nhận.

Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, thực hành đúng về ATTP cho người quản lý, người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm; thành lập và duy trì Tổ giám sát ATTP; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa các sự cố về ATTP.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị UBND thành phố Bắc Giang: Quan tâm, chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị chức năng, các hộ kinh doanh được chọn xây dựng mô hình điểm, làm đối chứng trên địa bàn phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế trong quá trình triển khai mô hình bảo đảm ATTP theo nội dung kế hoạch.

Đối với phòng Y tế Thành phố Bắc Giang, Sở Y tế  yêu cầu 3 phối hợp với Chi cục ATVSTP triển khai các hoạt động xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP đối với hộ kinh doanh được chọn làm điểm và làm đối chứng thuộc UBND thành phố Bắc Giang quản lý theo phân cấp.

Trung tâm y tế Thành phố Bắc Giang cử cán bộ tham gia các Tổ chuyên môn do Chi cục ATVSTP chủ trì để triển khai việc hướng dẫn, điều tra thu thập thông tin, giám sát, lấy mẫu thực phẩm, đánh giá kết quả thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân được chọn xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP trên địa bàn.

Đặc biệt các tổ chức cá nhân triển khai mô hình bảo đảm ATTP cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục ATVSTP và các đơn vị chức năng trong quá trình triển khai xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP theo nội dung Kế hoạch này.

Chủ động đầu tư nguồn lực để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chấp hành đầy đủ các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật nhằm đạt các tiêu chí của mô hình bảo đảm ATTP; Nâng cao trách nhiệm và ý thức thực hành đúng về ATTP; Duy trì tốt các tiêu chí của mô hình bảo đảm ATTP sau khi được đơn vị chức năng đánh giá, công nhận.

H. Anh