Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh ra đời tạo ra sự thống nhất, đồng bộ một đầu mối trong công tác quản lý ATTP. Việc kết hợp quản lý ATTP từ 03 Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đã làm tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm chồng chéo, phiền hà cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều ngành khi chỉ còn một đầu mối. Do đó, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP được nâng lên rõ rệt so với giai đoạn 2015-2017.

An toàn thực phẩm
Bắc Ninh: Kết thúc thí điểm 3 năm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Hiện nay, tổng số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh là hơn 10.000 cơ sở. Số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký bản cam kết đảm bảo ATTP đạt 95,3%. Tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 10.000 lượt cơ sở ở các tuyến, xử phạt 337 cơ sở với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Công tác giám sát, phòng ngừa và quản lý ngộ độc thực phẩm được tăng cường, nhất là tại các bếp ăn tập thể, lễ hội, sự kiện. Công tác tập huấn, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp về đảm bảo ATTP.

 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Ban Quản lý ATTP tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do hệ thống các văn bản pháp lý về ATTP chưa rõ ràng, chưa thống nhất.

UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép kết thúc thực hiện thí điểm 03 năm, chính thức thành lập Ban Quản lý ATTP là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; sớm luật hóa và quy định cụ thể mô hình tổ chức của Ban Quản lý ATTP cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

K.Chi