Thực hiện công văn của Bộ Công Thương về việc đánh giá, tổng hợp ý kiến vướng mắc trong thực hiện Luật An toàn thực phẩm và đề xuất nội dung sửa đổi, trong đó giao Ban Quản lý  An toàn thực phẩm Đà Nẵng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn khi áp dụng thực hiện các quy định tại Luật An toàn thực phẩm.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về nội dung nêu trên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện.

an toàn thực phẩm,Đà Nẵng
Đà Nẵng lấy ý kiến rà soát sửa đổi luật An toàn thực phẩm

Theo đó, ban sẽ rà soát, xem xét những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi chấp hành các quy định của Luật An toàn thực phẩm.

 

Các đơn vị có  đề xuất, kiến nghị nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm với vai trò là đầu mối trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND các nội dung kiểm tra trong đợt này gồm: kiểm tra việc thực hiện yêu cầu vệ sinh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nước rửa; hệ thống nước thải, rác thải đảm bảo an toàn dịch bệnh; phương tiện bảo quản và vận chuyển; việc thống kê số luợng, kê khai nguồn gốc xuất xứ; việc bố trí ngành hàng; sơ chế, chế biến, kinh doanh tại chợ …

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 14/01/2021 về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn thành phố. Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND quận, huyện, các Sở, ngành đã căn cứ xây dựng kế hoạch và triển khai việc thanh, kiểm tra đảm bảo ATTP.

K.Chi