Đối tượng tập huấn là chủ cơ sở và các cá nhân trực tiếp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, phục vụ bếp ăn tập thể tại các trường học bán trú với các nội dung tập huấn chủ yếu: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định Quy định xử phạt hành chính về ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

an toàn thực phẩm
Lạng Sơn tăng cường tập huấn an toàn thực phẩm
 

Tại buổi tập huấn các đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh viện còn được cán bộ Chi cục phổ biến Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, Chi cục tiếp tục mở các lớp tập huấn để truyền tải các kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tổ chức và cá nhân nắm được tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực thực hành, sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn.

K.Chi