ATTP
Lạng Sơn tập huấn Luật An toàn thực phẩm

Trong hai ngày 12-13/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Văn phòng HĐND- UBND huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm; hướng dẫn thống kê báo cáo;hướng dẫn điều tra ngộ độc thực phẩm.

Thành phần tham dự tập huấn là đại diện Khoa An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế huyện, các công chức văn hóa xã hội và đại diện trạm Y tế của các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Bình.

 

Tại Hội nghị tập huấn, lãnh đạo phòng Nghiệp vụ, Hành chính – Tổng hợp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản về Luật An toàn Thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ  Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Lạng sơn về việc Qui định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Qui chế điều tra ngộ độc thực phẩm,Quyết định 3081/2020/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã hiểu rõ được trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn theo phân cấp, các biểu mẫu báo cáo, chế độ báo cáo, qui chế điều tra ngộ độc thực phẩm để từ đó làm tốt vai trò tham mưu với chính quyền, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hướng tới mục tiêu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

H. Anh