Căn cứ phiếu kết quả thử nghiệm hóa học số DL07/2021 (86) ngày 16/10/2021 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 và theo thông tin truy xuất nguồn gốc/ thông tin lấy mẫu của Chi cục Kiểm lâm và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Long, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ (Chi cục Chất lượng Nam bộ) thông báo phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm trong thủy sản nuôi.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm và Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Long thực hiện các biện pháp xử lý theo qui định tại Khoản 3 Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT và công văn số 2277/QLCL-CL1 ngày 28/11/2017 của Cục, lưu ý các nội dung sau:

Chi cục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngay việc điều tra nguyên nhân tại cơ sở nuôi có mẫu vi phạm nêu trên (thông báo kế hoạch dự kiến triển khai về Chi cục Chất lượng Nam bộ), sau đó có văn bản thông báo đến cơ sở nuôi yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục phù hợp.

an toàn thực phẩm
Kết quả lấy mẫu của Chi cục.

Yêu cầu cơ sở nuôi có mẫu nêu trên tạm dừng thu hoạch và giám sát cơ sở thực hiện nuôi lưu (nếu chưa thu hoạch); Triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo cơ sở không thu hoạch để xuất bán cho cơ sở chế biến xuất khẩu vào EU.

 

Trường hợp cơ sở nuôi đã thu hoạch trước khi có cảnh báo, Chi cục tiến hành truy xuất tới các cơ sở thu mua, sơ chế và chế biến lô hàng thủy sản nêu trên.

Thông báo bằng văn bản tới các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến lô thủy sản nêu trên để yêu cầu thực hiện theo Mục 2.2 thông báo này và báo cáo ngay cho Chi cục Chất lượng Nam bộ để có biện pháp khắc phục tiếp theo.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm tra kết quả thực hiện các hành động khắc phục của cơ sở; căn cứ kết quả điều tra nguyên nhân và thẩm tra, lấy mẫu để giám sát tăng cường chỉ tiêu phát hiện tại ao nuôi/ hộ nuôi bị vi phạm nêu trên (trao đổi với Chi cục Chất lượng Nam bộ khi xác định thời điểm lấy mẫu tăng cường), hoặc tại các ao nuôi/ hộ nuôi, đối tượng có liên quan khác trong trường hợp ao nuôi/hộ nuôi vi phạm nêu trên đã thu hoạch; Thông báo/ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Chất lượng Nam bộ và các cơ quan liên quan ngay sau khi hoàn thành. 

Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu không thu mua lô nguyên liệu từ cơ sở có mẫu vi phạm nêu trên để chế biến, xuất khẩu vào thị trường EU.  

Trường hợp Cơ sở đã thu mua trước khi có cảnh báo, lấy mẫu gửi phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để kiểm tra các chỉ tiêu bị phát hiện nêu trên, chỉ xuất khẩu hoặc tiêu thụ khi kết quả phân tích đáp ứng quy định của thị trường (ngoài thị trường EU).

Khánh Chi