Theo đó, Trà Vinh sẽ tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp và các phương tiện truyền thông để bảo đảm an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu từ sản xuất, kinh doanh, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm.

Tăng cường nguồn nhân lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác quản lý ATTP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

ATTp,tháng an toàn thực phẩm
Ảnh minh họa. 

Đặc biệt, ngành y tế Trà Vinh cũng đưa ra kế hoạch giảm 5% số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người mắc/vụ so với trung bình giai đoạn 2011-2015; Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận ≤ 07 người/100.000 dân.

 

80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng, người quản lý được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; được phổ biến các nội dung thông điệp và tài liệu tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

80% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm tuyến cơ sở huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về an toàn thực phẩm.

85% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra an toàn thực phẩm tại tuyến tỉnh được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

85% cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành Y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được kiểm tra đạt yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm.

K.Chi