Tham dự có đại diện Ban Thư ký ASEAN, các chuyên gia tư vấn quốc tế, đại diện các Bộ, ngành đầu mối hợp tác ASEAN, các cơ quan, đơn vị triển khai các dự án IAI tại Việt Nam.

Hội nghị gồm 5 phiên tương ứng với 5 lĩnh vực ưu tiên chiến lược của IAI là Thực phẩm-Nông nghiệp, Thuận lợi hóa thương mại, Y tế và Phúc lợi, Giáo dục, Doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Sáng kiến Hội nhập ASEAN. Ban Thư ký ASEAN,Chủ tịch ASEAN 2020,Việt Nam
Đại diện Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị. Nguồn: Baoquocte

Đại diện Bộ Ngoại giao, với tư cách Điều phối quốc gia IAI đã khẳng định tầm quan trọng của Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) trong mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển đồng đều, bền vững; đánh giá cao đóng góp tích cực của các Bộ, ngành Việt Nam vào tiến trình thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

 

KHCT IAI giai đoạn 4 (2021-2025) được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa và tiếp nối thành công của KHCT IAI giai đoạn 3 sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay, đồng thời xem xét các thách thức và xu thế nổi lên tại các nước CLMV trong giai đoạn hiện nay, KHCT IAI giai đoạn 4 sẽ xem xét thêm 3 lĩnh vực hợp tác mới là Công nghiệp 4.0 (hỗ trợ quá trình số hóa cho doanh nghiệp, chính phủ và giáo dục); bền vững (hỗ trợ triển khai các chiến lược đã được thông qua để đạt các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030); các vấn đề xã hội và giới (thúc đẩy quyền con người thông qua tăng cường phúc lợi, bảo vệ xã hội và tăng quyền cho phụ nữ) để bổ trợ cho 5 lĩnh vực ưu tiên chiến lược hiện có của IAI.

Hội nghị tham vấn khu vực được triển khai lần lượt tại từng nước CLMV nhằm rút kinh nghiệp từ KHCT IAI giai đoạn 3, xác định các ưu tiên và hướng điều chỉnh thích hợp cho KHCT IAI giai đoạn 4. Tham vấn quốc gia lần này là dịp để các Bộ/ngành của Việt Nam trực tiếp đề xuất thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam, nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn 2021-2025.

Sáng kiến Hội nhập ASEAN được các nước ASEAN thông qua từ năm 2000. Các dự án IAI đã đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng, giúp huy động nguồn lực, mang lại lợi ích thiết thức cho các nước CLMV và đóng góp quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển đồng đều nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

T. Minh