Thành viên Ban chỉ đạo gồm: ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng ban là: bà Nguyễn Thị Tím - Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang, ông Phạm Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Trần Quang Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, ngoài ra còn có 17 thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí đại diện Lãnh đạo của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

BHXH,BHYT
Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chính như xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng cấp. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT.

Ban chỉ đạo cũng phải tích cực triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công của tỉnh và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, đến cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , các tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp… trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh...

K.Chi