BHXH Việt Nam ngay lập tức Ban hành Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong việc triển khai thực hiện chính sách, hướng dẫn quy trình thực hiện, thời hạn và trách nhiệm của từng bộ phận nghiệp vụ thuộc cơ quan BHXH từ khâu rà soát, gửi danh sách cho đơn vị sử dụng lao động cho đến khâu chi trả hỗ trợ cho người lao động, cũng như quy trình thực hiện giảm đóng vào quỹ BHTN cho đơn vị; theo đó BHXH Việt Nam đã rút ngắn thời hạn thực hiện xuống 50% so với quy định của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg (cụ thể: giảm còn 05 ngày làm việc đối với trường hợp có thông tin đúng, đủ và còn 10 ngày làm việc đối với trường hợp có điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ).

Ban hành Quyết định số 968/QĐ-BHXH ngày 01/10/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN.

Ngay trong ngày 01/10/2021, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai đến BHXH cấp huyện để phổ biến chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt tinh thần thực hiện gói hỗ trợ đảm bảo nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Toàn ngành đã đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tập trung nhấn mạnh quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, các thủ tục để thụ hưởng chính sách cũng như trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong việc cung cấp thông tin và lập Danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ cho người lao động, trách nhiệm và thời hạn thực hiện của cơ quan BHXH các cấp.

 
BHXH,BHTN
Toàn ngành BHXH bắt tay thực hiện thần tốc nghị quyết số 116. 

Từ sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt đó, đồng thời trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong việc quản lý các đơn vị người sử dụng lao động tham gia BHTN, cơ quan BHXH đã nhanh chóng xác định được số đơn vị giảm đóng, số tiền được giảm đóng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021. Đến ngày 06/10/2021, BHXH Việt Nam đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.600 đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 09/2022) khoảng 7.595 tỷ đồng.

Về hỗ trợ người lao động, sau 5 ngày triển khai chính sách, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rà soát và gửi Danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đến gần 350 nghìn đơn vị (đạt 99% số đơn vị thuộc diện rà soát) tương ứng hơn 10,25 triệu lao động (đạt 99% lao động đang tham gia thuộc diện hưởng hỗ trợ).

Tính đến hết ngày 25/10/2021, toàn Ngành đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 7,37 triệu lao động, trong đó: số lao động đã dừng tham gia BHTN đề nghị hưởng là 0,8 triệu người, số lao động đang tham gia BHTN đề nghị hưởng là 6,57 triệu người tại 229 nghìn đơn vị (bằng 65,45% tổng số đơn vị và 64,08% số lao động đang tham gia BHTN đã nhận danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi); trong đó có 6,8 nghìn lao động đang tham gia BHTN nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

K.Chi