Đề xuất tăng lương hưu,tăng lương,trợ cấp,BHXH
Đề xuất tăng lương cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và NLĐ kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cụ thể, 8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH gồm:

-Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và NLĐ (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện)...; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định 

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng 

 

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng 

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Dự thảo nghị định cũng quy định người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên mà còn thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức điều chỉnh bổ sung.

Cụ thể, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

P.V