bảo hiểm xã hội
Đồng Nai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai về thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua nước rút cuối năm 2020 của BHXH Việt Nam, đơn vị này đưa mục tiêu thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

Đối tượng thi đua là toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống BHXH tỉnh Đồng Nai. Thời gian thi đua tính từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần về việc phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm 2020 của BHXH Việt Nam; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do BHXH tỉnh Đồng Nai phát động, phong trào thi đua 6 tháng cuối năm, phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tập trung đôn đốc công tác thu năm 2020.

 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 90,7% dân số; đạt và vượt kế hoạch thu; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do BHXH giao.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu, giải quyết chế độ, phát triển đối tượng tham gia; chủ động thanh tra chuyên ngành, đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt việc thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân…

Minh Thư