BHXH
Thành phố Hà Tĩnh: Hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho người cao tuổi


Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 852/HĐND về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho người cao tuổi (từ 60 đến dưới 70 tuổi).

Việc bổ sung thực hiện chính sách này là phù hợp đối với địa bàn thành phố Hà Tĩnh trong điều kiện năm 2020 - người dân chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai mưa lũ bất thường.

 

Theo đó, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương trích nguồn ngân sách thành phố để bố trí hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho người cao tuổi (từ 60 đến dưới 70 tuổi).

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có 2.057 người có độ tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi. Với thời gian hỗ trợ từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021 thì tổng số tiền hỗ trợ là 1,65 tỷ đồng.

Hiện nay, ngoài thành phố Hà Tĩnh thì có các đơn vị: Thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh cũng đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho nhóm đối tượng này.

H. Anh