BHYT
NLĐ làm việc trong Khu Kinh tế- Quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa sẽ được hỗ trợ đóng BHYT


Cụ thể, theo Nghị định số 22/2021/NĐ-CP, từ ngày 5/5, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng BHYT cho NLĐ làm việc trong Khu Kinh tế- Quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa... theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu Kinh tế- Quốc phòng theo quy định sau đây:

Đối với quân số thuộc biên chế của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng được hỗ trợ về đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tại địa bàn Khu Kinh tế- Quốc phòng; được đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 

Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng Khu Kinh tế- Quốc phòng được các hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan. NLĐ, công nhân làm việc trong Khu Kinh tế- Quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT và các chế độ chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/5), NLĐ tham gia BH thất nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013, sẽ được hưởng hỗ trợ theo các mức sau đây:

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tào nghề nghiệp, thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống được tính là 0,5 tháng; từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

N.Huyền