tàu cá
(Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý Nhà nước về thủy sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển và tàu cá hoạt động nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tiêu chí đặc thù cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển được quy định cụ thể như đóng mới tàu cá với tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tàu cá sau khi đóng mới phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và tổng công suất máy chính từ 67 KW trở lên. Tàu cá có nghề khai thác thủy sản phù hợp theo quy định của pháp luật và yêu cầu phát triển của địa phương. Tổ chức, cá nhân không vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.

Cải hoán tàu cá, tàu cá sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên và tàu cá có nghề khai thác thủy sản phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu phát triển của địa phương.

 

Không thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khai thác thủy sản trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để thực hiện hiệu quả quy định trên, UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này; tham mưu UBND tỉnh triển khai Luật Thủy sản và công khai hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, số lượng giấy phép khai thác thủy sản trên biển được cấp mới của địa phương.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng được giao tổ chức xét duyệt hồ sơ và cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho tổ chức, cá nhân theo tiêu chí đặc thù của quy định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản và các quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá theo phân cấp.

Thảo Nguyên