kinh tế biển
 (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, tỉnh Nam Định phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 3 huyện ven biển chiếm tỷ trọng trên 45% so với toàn tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng vùng kinh tế ven biển trở thành vùng kinh tế động lực, có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch, kết hợp với phát triển các ngành nông nghiệp, thủy sản. Phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Cụ thể, về kinh tế phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 3 huyện ven biển là Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Giao Thủy chiếm tỷ trọng từ 30 - 35% so với toàn tỉnh; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng.

Đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 3 huyện ven biển chiếm tỷ trọng trên 45% so với toàn tỉnh; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề ra các mục tiêu cụ thể về các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, xã hội, bảo vệ môi trường để phát triển vùng kinh tế ven biển.

 

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh Nam Định đề ra một số nhiều giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển.

Xây dựng, hoàn thiện, quản lý và thực hiện có hiệu quả quy hoạch, đảm bảo phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế của vùng kinh tế ven biển. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của vùng ven biển. Sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tích hợp đồng bộ các lĩnh vực và định hướng phát triển các ngành kinh tế biển, tổ chức không gian vùng ven biển.

Xây dựng, phát triển kinh tế biển, ven biển trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh như xây dựng và phát triển các ngành kinh tế vùng ven biển toàn diện, đồng bộ theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao. 

Đồng thời, khai thác tốt các tuyến vận tải đường thủy, đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng, dịch vụ vận tải biển kết nối liên thông với các cảng biển lớn của khu vực. Xây dựng lộ trình mở rộng, nâng cấp cảng để có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ vận tải biển và nghiên cứu xây dựng cảng biển chuyên dùng phục vụ cho phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ,…

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản theo hướng phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa, từng bước phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch, đa dạng hóa đối tượng nuôi, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh...

Thảo Nguyên