Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ thì việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay nhằm góp phần bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, củng cố và tăng cường niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, học sinh, sinh viên là lực lượng lớn trong xã hội, nhận thức và hành động của họ có ảnh hưởng không nhỏ đến các vấn đề đại sự của đất nước, trong đó có vấn đề về chủ quyền biển, đảo.

Chính vì vậy, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ luôn ý thức rất rõ vai trò và trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục các em lòng yêu nước; cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời để các em có được nhận thức đúng, đủ về biển, đảo của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Phú Thọ sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cụ thể và hiệu quả hơn nữa nhằm khơi dậy trong sinh viên “trái tim nóng, nhiệt huyết nhưng bình tĩnh và khôn khéo” khi đứng trước các vấn đề đại sự của đất nước.

Cùng với Sở GD&ĐT thì thời gian qua các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Trong đó tập trung vào một số nội dung tuyên truyền như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, làm cho bàn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bàn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

Phú Thọ,tình yêu biển đảo,biển đảo
Phú Thọ: Đẩy mạnh tuyên truyền tình yêu biển đảo (ảnh minh họa)
 

Vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật Biển Quốc tế; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tuyên truyền về cuộc sống, lao động và sự sẵn sàng chiến đấu của nhân dân và lực lượng vũ trang ở vùng biển và hải đảo của Tổ quốc trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đấu tranh với các hành động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sái trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Cùng với đó là tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối Với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

Để công tác tuyên truyền biển, đảo đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở địa phương, gắn công tác tuyên truyền với vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục, các cơ quan ban ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, coi trọng định hướng và sức thuyết phục, tính hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, thời điểm, quy mô, cấp độ, địa bàn tuyên truyền.

Hoàng Thanh