Tuyên truyền cho người dân về biển đảo

10 năm qua, UBND tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý huy động nguồn nhân lực bảo đảm chỉ tiêu được giao, đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; qua đó, nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của chủ phương tiện, tàu thuyền và toàn thể nhân dân, sẵn sàng tham gia khi có lệnh huy động.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có tàu thuyền được huy động tiến hành khảo sát, đánh giá giá trị tài sản tàu thuyền và phương tiện dân sự trong diện huy động tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự trong thời gian qua; tập trung thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc.

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, một trong những vấn đề cốt lõi là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tập trung chuẩn bị lực lượng, tàu thuyền, phương tiện để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm chiếm chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển.

Đáng chú ý, Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình đã thực hiện đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”.  Các biện pháp thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong các hội nghị, tổ chức ngày pháp luật...

biển đảo,bộ đội biên phòng
Ảnh minh họa

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên đổi mới cách làm, lựa chọn mô hình phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập trung chủ yếu về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); các hiệp định, luật pháp quốc tế về biển; chủ trương, chính sách, pháp luật về biên giới quốc gia...

Từ năm 2015 đến nay, các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát 595 tin, bài, phóng sự, 60 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia được 132 buổi với 19.750 lượt người tham gia, cấp 8 bộ máy chiếu, 14 tủ sách pháp luật, 2.000 bộ tài liệu, 1.050 đĩa DVD, 5.000 tờ rơi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo.

 

Các giải pháp tương lai

Trong thời gian tới, Thái Bình đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Việt Nam...

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công tác huy động nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ này.

Tập trung phát triển kinh tế, nhất là phát triển kinh tế hướng biển gắn với củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, trong đó tập trung xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình phát triển xứng tầm trong khu vực, là động lực để Thái Bình phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. 

Tập trung các giải pháp huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện của tỉnh trong khai thác hải sản, đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ, gắn khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được huy động; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát phương tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính sẵn sàng cao khi có yêu cầu huy động. 

Riêng đối với hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tiếp nhận nguồn huy động nghiên cứu thủ tục, quy trình, phương pháp huy động, bàn giao nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự của tỉnh làm nhiệm vụ.

Khánh Chi