Với mục tiêu chung bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó gồm: Sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

an toàn,mạng,trẻ em
Thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác an toàn trên mạng. 
 

Truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm các điều kiện cần thiết để trẻ em được tham gia an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng và có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để trẻ phục hồi khi chịu tác động tiêu cực từ môi trường mạng.  Hình thành và phổ cập Hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng.

UBND tỉnh Khánh Hoà đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ trên môi trường mạng có giải pháp ngăn chặn, xử lý các nội dung gây nguy hại cho trẻ. Tổ theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung gây nguy hại, xâm hại đến trẻ em.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có những giải pháp cụ thể nhằm tích cực bảo vệ trẻ em khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng…

K.Chi