Xác định đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. UNBD tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ươm những “mầm xanh” tương lai cho đất nước.

Từ nay tới năm 2025, tỉnh Lai Châu tập trung truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em.

Nâng cao nhận thức và vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, có kế hoạch triển khai bảo vệ và hỗ trợ trẻ trên không gian mạng, tạo lập môi trường sống an toàn cho trẻ em: Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông, vận động xã hội để thay đổi nhận thức, quan niệm xã hội, thái độ, hành vi ứng xử về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.

Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em: Trang bị cho cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng, người giám hộ trẻ em về kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục về bảo vệ trẻ em, giáo dục làm cha mẹ tích cực, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Từng bước triển khai các chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

 
trẻ em,chăm sóc trẻ em
Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng cho trẻ môi trường sống an toàn

Tuyên truyền để hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho trẻ em: Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại, diễn đàn, tập huấn cho trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, thực hiện quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phát triển các chương trình kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong và ngoài trường học. Tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với lứa tuổi.
 
Xây dựng, nhân bản các chương trình, sản phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và giáo dục về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đổi mới công tác tuyên truyền, ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng các chương trình về chính sách, pháp luật và bảo vệ trẻ em với thời lượng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với các nhóm đối tượng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Ngoài ra, UNBD tỉnh Lai Châu cũng giao cho Sở Thông tin và truyền thông tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm cơ quan báo chí, xuất bản, không gian mạng trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ hình ảnh, thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em.

Ngoài ra, Sở Thông tin và truyền thông cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chủ trì cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các tổ chức tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn việc thực hiện phương pháp giáo dục tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục; triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học và các hoạt động trên không gian mạng.
 
K.Chi