Thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”, UNBD tỉnh Ninh Bình đã có văn bản  đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, nội dung của Quyết định số 830/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, theo dõi, hướng dẫn việc triển khai Quyết định số 830/QĐTTg trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

bảo vệ trẻ em,không gian mạng
Ninh Bình: Triển khai Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng
 

Các tổ chức đoàn thể của tỉnh cùng vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức và từng bước trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn; tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, trẻ em ngoài trường học trên địa bàn có nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng và phản ánh đúng đắn thực trạng của vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định của phát luật. Khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên.

Việc triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” nhằm mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Chương trình sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó gồm: Sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thực nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

K.Chi