Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam liên tục đứng trong top 20 quốc gia có số người dùng internet lớn nhất thế giới. Theo số liệu báo cáo từ tổ chức We are Social và công ty Hootsuite công bố, tính đến tháng 01 năm 2020 tổng số người dùng internet ở Việt Nam là 68,72 triệu người, chiếm 70,26% dân số (trên 97,8 triệu dân), tăng 550.000 người (gần 8%) so với cùng thời điểm năm 2020.

Số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam tính đến tháng 1/2021 là 72 triệu người, tăng hơn 7 triệu người (khoảng 11%) so với cùng thời điểm năm 2020 chiếm 73.7% tổng dân số vào tháng 1/2021. Đến tháng 01/2021, thuê báo di động đạt 154,4 triệu kết nối tăng 1,3 triệu (khoảng 0,9%) trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2021.

không gian mạng,an toàn
Quảng Bình nhiều biện pháp xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ

Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra kế hoạch chăm sóc và bảo vệ trẻ em của tỉnh đến năm 2030. Với mục tiêu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em  tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện; trợ giúp kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bạo hành; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em, góp phần hoàn thành các mục tiêu về trẻ em đến năm 2030.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu trên, Quảng Bình sẽ phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

 

Tăng cường tuyên truyền, truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Đa dạng sản phẩm và các hình thức truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và truyền thông trực tiếp đến gia đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng.

Đặc biệt, Quảng Bình sẽ chú trọng truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em; chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ trẻ em trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Ngành giáo dục tăng cường triển khai việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em; tích hợp, lồng ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, năng lực, sự phát triển của trẻ em.

Khánh Chi