Quảng Nam hiện đang duy trì hoạt động 06 Văn phòng tư vấn trẻ em cấp huyện, thành phố; 20 điểm tư vấn cộng đồng; 12 điểm tư vấn trường học2 nhằm trợ giúp cho trẻ em và gia đình các em có điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các dịch vụ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Các chính sách xây dựng các mô hình mới về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em... nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

bảo vệ trẻ em
Quảng Nam xây dựng nhiều điểm tư vấn bảo vệ trẻ em
 

Quảng Nam cũng triển khai xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trường học, trong đó chú trọng các mô hình như: mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ tự kỷ; trẻ em bị mua bán, bắt cóc; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; mô hình điều tra, xét xử thân thiện đối với trẻ em và vị thành niên vi phạm pháp luật theo tinh thần Công ước quốc tế Quyền trẻ em; phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật; trợ giúp trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và mắc bệnh hiểm nghèo, nhận đỡ đầu trẻ em.

Cũng trong năm 2021, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến trẻ em, nhất là các ấn phẩm phát hành trên mạng xã hội. 

K.Chi