Theo đó, Quảng Bình đưa ra các giải pháp như chỉ định, kiện toàn đầu mối đơn vị, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi, kiểm tra, đôn đốc thực hiên các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, anh ninh mạng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng.

chăm sóc,không gian mạng
Siết chặt an ninh mạng, bảo vệ trẻ em

Trong quá trình thực hiện, phát hiện và đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tội phạm mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn lực an toàn, an ninh mạng; tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng.

 

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tham mưu đầu tư, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hạ tầng mạng, máy chủ, ứng dụng, dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh và các giải pháp phòng chống mã độc cho các hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh.

Khánh Chi