Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công; chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn cơ quan báo chí Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông.

trẻ em,không gian mạng
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về thực hiện quyền trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông.

Thanh tra, kiểm tra chuyên đề và chỉ đạo, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ hình ảnh, thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Các giải pháp trên nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

K.Chi