Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa được UBND tỉnh ban hành.

Các nội dung triển khai thực hiện gồm: Tổ chức khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng mô hình các đội văn nghệ dân gian, dân tộc ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tỉnh; tổ chức các ngày hội, giao lưu, hội thi, hội diễn cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; xây dựng chuyên mục, tin bài phản ánh về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số.

Dân tộc
Lễ cầu năm mới, cầu mùa của dân tộc Dao (xã Hữu Thác, huyện Na Rì, tỉnh Bắk Kạn). Ảnh: Mai Anh

Cùng với đó là tổ chức hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc; phát động, tổ chức các cuộc thi, sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống và phát triển du lịch; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Giới thiệu các mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, nghi thức diễn xướng dân gian, các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, thất truyền để truyền dạy cho lớp trẻ; tổ chức ghi hình, thu âm, sản xuất đĩa DVD các hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật…

Nhằm thực hiện hiểu quả các mục tiêu trên, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, phát triển du lịch; về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Tuyên truyền về hiệu quả các hoạt động Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

 

Cùng với đó là tuyên truyền về các mô hình Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở thôn, bản, làng và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số. Tuyên truyền nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng dân tộc thiểu số, về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng các sản phẩm phim, ảnh, sách, báo về văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, cung cấp các nội dung tuyên truyền liên quan đến văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh trên hệ thống thông tin cơ sở đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, đổi mới phương thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hằng năm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện các Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số. Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên định hướng, đôn đốc các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền; đăng tải nội dung trên cuốn Bản tin công tác xây dựng Đảng; hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền về các nội dung của Đề án Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ -thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở địa phương, cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động ... về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mai Anh