Mục tiêu chung của kế hoạch là hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào DTTS với các địa bàn trong toàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; chủ động phòng, chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại địa phương. Dự kiến, nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch này là 14,5 tỉ đồng.

Theo Kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk sẽ thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và an ninh trật tự.

Mục tiêu đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống thông tin điện tử. 80% đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường. 90% người DTTS được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng, chống các bệnh đặc thù; thông tin về pháp luật và các chính sách về bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, phòng, chống thiên tai và nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống.

Đảm bảo 50% các lễ hội, phong tục tập quán của các DTTS tại tỉnh Đắk Lắk được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện (Multi-media) và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Đồng thời, xây dựng thư viện điện tử về công tác dân tộc.

Dân tộc
Thời gian qua, Đăk Lăk đã có những đổi mới nội dung phương thức trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc để giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS. Ảnh: Mai Anh

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức mô hình đào tạo từ xa dạy tiếng dân tộc, kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới; dạy nghề cho thanh niên các DTTS.

 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, từng bước kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho đồng bào DTTS.

Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS; hoàn thành thư viện điện tử về công tác dân tộc; thúc đẩy đồng bào DTTS ứng dụng CNTT góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

Các thông tin về lễ hội, phong tục tập quán, sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Hoàn thiện thư viện điện tử về công tác dân tộc. Thúc đẩy đồng bào dân tộc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra một số giải pháp để thực hiện, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông cho người làm công tác dân tộc.

Là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong 3 năm (2019 - 2021), Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ, cụ thể thúc đẩy đồng bào từng bước có cơ hội tiếp cận tiếp ứng dụng CNTT, góp phần phát triển KT - XH, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền để đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù; tiếp cận thông tin về pháp luật và các chính sách về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai; thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng DTTS….

Mai Anh