Vẫn còn diễn biến phức tạp trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Hải Phòng là một trong những trung tâm tôn giáo lớn của khu vực phía Bắc với sự hội tụ của nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài… Thống kê mới đây cho thấy, toàn thành phố có 739 cơ sở thờ tự, 478 chức sắc, 1.394 chức việc, trên 41 vạn tín đồ (chiếm 21% dân số thành phố), 1.143 cơ sở tín ngưỡng.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ TP. Hải Phòng, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về nhận thức cũng như hành vi thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng – Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động hoạt động tôn giáo tích cực, thời gian qua, trên địa bàn thành phố, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo vẫn có những diễn biến phức tạp, nhất là việc tà đạo, đạo lạ đang có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ trở lại, đơn khiếu nại về tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật ngày một nhiều, nhiều cơ sở thờ tự chưa được phép hoạt động, việc sinh hoạt tôn giáo chưa được sự chấp thuận của Giáo hội và chính quyền các cấp…

Tôn giáo
Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Anh Duy

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2021.

Với Chương, 18 Điều, Quy chế này quy định các nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình phối hợp giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Quy chế nêu rõ 15 nội dung phối hợp gồm: Lập kế hoạch, đề án, dự án và kiến nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về tín ngưỡng, tôn giáo; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định; Quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được xếp hạng di tích; Quản lý các loại hình tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới; Giải quyết các vấn đề đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Giải quyết các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; Giải quyết những nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy của các công trình, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo;

Quản lý các hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in, phổ biến, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài; Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và kiến nghị, phản ánh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Các nội dung khác theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Đặc biệt, về trách nhiệm phối hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan cần phải trao đổi, báo cáo, cập nhật, khai thác thông tin theo phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách và qua các phần mềm dữ liệu dùng chung toàn thành phố (nếu có). Đây là một trong những điểm mới trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Anh Duy