Vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) ở 51 tỉnh, thành phố đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ, triển khai rất tích cực. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ kép, đó là vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng đồng bào DTTS tiếp tục đạt được mức tăng trưởng đáng khích lệ, góp phần vào thành công chung của cả nước. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các dự án, chương trình triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Ngoài ra, công tác đảm bảo gìn giữ an ninh, trật tự và đảm bảo giữ gìn biên giới, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã được triển khai một cách đồng bộ. 

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai các chủ trương của Nhà nước về chính sách dân tộc và công tác dân tộc tới đồng bào. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Dân tộc bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc tập trung nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai một cách đồng bộ.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Ủy ban đã dành thời gian tập trung ưu tiên cho việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, văn bản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chuẩn bị tốt cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021. Đến hết tháng 6/2021, cơ bản các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch của Ủy ban Dân tộc đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, trong đó trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành đã được cải thiện nhiều bước.

Dân tộc
Nhiều bà con dân tộc Mông ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thu Hiền

Ưu tiên nguồn lực phát triển vùng dân tộc thiểu số

 

6 tháng cuối năm, bên cạnh việc tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… UBDT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước Chương trình MTQG) hoàn thành công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung hoàn thiện các đề án chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm… Đây là những công việc đặc biệt quan trọng, mang tính chất quyết định để CTMTQG có thể triển khai đúng với kế hoạch, đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi của các địa phương vùng DTTS&MN…

Ủy ban Dân tộc sẽ cùng với các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, mà trọng tâm là tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trình Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội phê duyệt. 

Trên cơ sở đó sẽ tham mưu cho Chính phủ để sớm phân bổ nguồn lực kịp thời cho các địa phương triển khai ngay trong năm 2021. Với những chính sách đã được ban hành và hiện nay đang còn hiệu lực thì tiếp tục triển khai đồng bộ song song với chương trình mục tiêu quốc gia. 

Ủy ban Dân tộc sẽ tham gia với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng và trình chủ trương đầu tư về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng và trình Quốc hội chủ trương đầu tư về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Ngoài ra, tiếp tục nắm chắc tình hình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS về đời sống, về những khó khăn, bất cập, những tâm tư, nguyện vọng của người dân để phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ giải quyết kịp thời những vấn đề đó.

Thu Hiền