53 xã được ra khỏi diện khó khăn

Ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực (KV) III, KV II, KV I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (QĐ 861). Tỉnh Hòa Bình thuộc khu vực Tây Bắc Bộ có 59 xã thuộc KV III, 12 xã KV II và 74 xã KV I theo quyết định này.

Ngay sau khi có Quyết định số 861/QĐ-TTg, UBND tỉnh Hòa Bình đã có buổi họp Ban chỉ đạo với các đơn vị chức năng, các địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Qua rà soát ban đầu trước đó, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020 có 88 xã thuộc KV III (địa bàn xã cũ chưa sáp nhập). Sang giai đoạn 2021 - 2025, 88 xã này chỉ còn 72 xã tiếp tục được thụ hưởng chính sách đối với xã thuộc KV ĐBKK; 16 xã không còn được thụ hưởng các chính sách đối với xã thuộc KV ĐBKK do được sáp nhập với các xã khác và được phân định thành 8 xã KV II, 3 xã KV I. Ngoài ra, 7 xã thuộc KV II giai đoạn 2016 - 2020 được bổ sung thụ hưởng các chính sách đối với xã KV ĐBKK trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các xã KV II (xã khó khăn), trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 70 xã (địa bàn xã cũ chưa sáp nhập). Sang giai đoạn 2021 - 2025, trong số 70 xã này có 7 xã chuyển thành xã KV III giai đoạn 2021 - 2025; 3 xã giữ nguyên KV II; 7 xã sáp nhập với các xã KV III và KV II khác để thành 5 xã KV II; 51 xã chuyển thành xã KV I; và 2 xã sẽ không còn thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

Như vậy, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình sẽ có 53 xã KV II giai đoạn 2016 - 2020 sẽ không được thụ hưởng chính sách đối với xã thuộc diện khó khăn; 10 xã tiếp tục thụ hưởng các chính sách đối với xã khó khăn; 7 xã được thụ hưởng các chính sách đối với xã KV ĐBKK. Đồng thời, có 1 xã KV I, giai đoạn 2016 - 2020 (xã Vũ Lâm - Lạc Sơn) được vào diện hưởng chính sách đối với xã KV II.

Tuy nhiên, đối với xã KV I, trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 52 xã thuộc KV I (địa bàn xã cũ chưa sáp nhập); thì bước sang giai đoạn 2021 - 2025, Hòa Bình nâng lên 74 xã KV I được hình thành từ việc sáp nhập 46 xã KV I, 51 xã KV II và 4 xã KV III. Sau khi rà soát các xã thuộc diện thụ hưởng chính sách, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ phân bổ các nguồn lực để đầu tư hạ tầng và các công trình an sinh xã hội cho đồng bào.

 
Dân tộc
Tỉnh Hòa Bình có 59 xã thuộc khu vực (KV) III, 12 xã KV II và 74 xã KV I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Ảnh: Việt Hoàng

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Theo ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình: Hòa Bình là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó đồng bào DTTS chiếm số đông với người Mường chiếm đa số. Theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình có 86 thôn, xóm thuộc diện ĐBKK.

Cụ thể, Hòa Bình có 38 thôn, xóm thuộc xã KV I và 48 thôn, xóm thuộc xã KV II; 65 thôn, xóm được phê duyệt thuộc diện ĐBKK giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt, trong số các đơn vị này có 33 thôn, xóm thuộc các xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới những vẫn thuộc diện ĐBKK trong giai đoạn 2021 - 2025.

Để thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hòa Bình và Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu, tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với vùng khó khăn, vùng ĐBKK của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện chế độ, chính sách do Trung ương ban hành để không bỏ sót các đối tượng thụ hưởng chính sách.

“Hiện các chế độ, chính sách đối với xóm, xã thuộc vùng khó khăn, vùng ĐBKK đã được triển khai từ đầu năm 2021, do vậy, để giảm bớt khó khăn trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân đang thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của vùng khó khăn và ĐBKK trên địa bàn tỉnh. Do đó, Ban Dân tộc đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện các chính sách an sinh xã hội đến hết ngày 31/12/2021 đối với đồng bào thuộc các địa bàn vùng khó khăn, vùng ĐBKK giai đoạn 2021 – 2025”, ông Khánh cho biết thêm.

Nam Phương