Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng với Bộ Công an vừa thống nhất ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2021 – 2023.

Được biết, qua hơn 7 năm triển khai, thực hiện (2013 - 2021), Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đã đạt được những kết quả quan trọng. Chương trình đã huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình phối hợp số 09 giai đoạn 2021 – 2023 được triển khai nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; từng bước thiết lập môi trường sống an toàn, lành mạnh tại các địa phương.

Dân tộc
Phó Tổng biên tập báo VietNamNet Lê Thế Vinh phát biểu tại tọa đàm "Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với lực lượng công an nhân dân" được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Ảnh: Đoàn Bổng

Theo kế hoạch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng với Bộ Công an trong thời gian tới sẽ tếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp số 09 gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống, đấu tranh với các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào thực chất bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò tự giác thực hiện của đông đảo quần chúng Nhân dân.

 

Các bên cùng đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; phương thức hoạt động của các loại tội phạm; hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản… ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phối hợp trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước. Kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng các mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân; hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với các nội dung trên là xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa bàn, địa phương và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Rà soát loại bỏ những mô hình không hiệu quả, mang tính hình thức; thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp.

Theo kế hoạch trên, Bộ TT&TT được đề nghị tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Bộ TT&TT cũng phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí tham gia phát hiện, lên án và đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua mạng Internet, các trang mạng xã hội, tin nhắn ... góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của  Nhân dân; Tuyên truyền, phố biến, nhân rộng những cách làm hay, việc làm hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngô Dương