Còn hạn chế, vướng mắc

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12018.

Sau hơn 3 năm triển khai thi hành Luật, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã có những chuyển biến tích cực, song cũng vẫn còn những hạn chế, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Theo báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp, vẫn đang tồn tại hiện trạng một số cán bộ làm công tác tín ngưỡng ở cơ sở chưa hiểu đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; chưa hướng dẫn kịp thời các cơ sở tín ngưỡng nên việc đăng ký hoạt động ở một số địa phương còn chậm so với quy định.

Nguyên nhân do cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở xã, phường, thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu,tìm hiểu quy định về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong khi đó, Luật có những điểm quy định mới so với Pháp lệnh nên cơ sở còn lúng túng.

Còn tại tỉnh Cao Bằng, việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn một số hạn chế và vướng mắc như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục do hạn chế về kinh phí, trình độ dân trí người dân một số nơi chưa đồng đều, địa bàn sinh sống còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn giáo
Vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương. Ảnh: Bình Minh
 

Với góc nhìn tổng hợp phản ánh từ các địa phương, bà Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Ở nhiều địa phương còn có những cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất về một số từ ngữ trong Luật, ví dụ cách hiểu về hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng, chức sắc và chức việc, địa điểm hợp pháp, tổ chức tôn giáo trực thuộc..., do đó gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hoặc vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được quy định trong Luật đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhiều chủ thể, song cũng còn những băn khoăn như: Việc Luật quy định UBND cấp xã có thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được đánh giá là không phù hợp. Hoặc chưa rõ cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định giáo lý, giáo luật của các nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung nhưng chưa thuộc tổ chức được công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Các vấn đề về tổ chức tôn giáo trực thuộc; pháp nhân của tổ chức tôn giáo trực thuộc; về phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành... cũng đang có những băn khoăn trong quá trình thực hiện...

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Nhiều địa phương đã kiến nghị cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo và công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tăng cường củng cố, tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức làm công tác này.

Các cơ quan có thẩm quyền cũng cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó đề xuất hướng giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh. Đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện Luật.

Các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cần tích cực, chủ động, tự giác chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo, đoàn kết lương giáo…

Bình Minh