Tạo căn cứ pháp lý để phân bổ vốn đúng mục tiêu

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, môi trường, có nhiều tiềm năng và lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu… Song đây cũng là vùng có nền kinh tế - xã hội kém phát triển nhất của cả nước.

Năm 2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030. Năm 2020, Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết số 120 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030 theo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS…

Theo Nghị quyết số 120, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030 sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn: 2021 – 2025 và 2026 – 2030, với các mục tiêu: Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025 tối thiểu là 137.664 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 104.954 tỷ đồng, ngân sách địa phương 10.016 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách 19.727 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác 2.967 tỷ đồng.

Mới đây, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây là việc thực sự cần thiết bởi sẽ tạo căn cứ để phân bổ vốn thực hiện Chương trình, đảm bảo việc phân bổ vốn đúng mục tiêu, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

 
Dân tộc
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn đang là vùng có nền kinh tế - xã hội kém phát triển nhất của cả nước. Ảnh: Lam Anh

Góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền

Một trong những nguyên tắc phân bổ vốn được nêu rõ trong dự thảo là: “Ưu tiên bố trí vốn cho các vùng đồng bào DTTS có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng, miền trong cả nước”.

Có 3 nhóm tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các địa phương, gồm: Số hộ DTTS và tỷ lệ người DTTS của các xã thuộc diện đầu tư; Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo của các xã thuộc diện đầu tư; Đơn vị hành chính (xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn.

Dự kiến, sau khi được ban hành, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 sẽ có nhiều tác động tích cực về mặt xã hội.

Cụ thể là: Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển vùng đồng bào DTTS&MN; Tăng niềm tin của người dân vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đối với Đảng, Chính phủ, tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS&MN, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng trên địa bàn vùng DTTS&MN, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Lam Anh