Còn tình trạng lộn xộn, phức tạp

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động là đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành. Ngoài ra, còn có các điểm nhóm Tin lành tự lập, một số nhóm hoạt động mang màu sắc tôn giáo, với gần 470 cơ sở thờ tự. Hàng năm có khoảng 430 lễ hội các loại được tổ chức, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng, tín đồ.

Theo UBND tỉnh, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều di tích đã được đầu tư, tu bổ, phục hồi gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người Vĩnh Phúc, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, gần đây, việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại một số địa phương, đơn vị thiếu chặt chẽ và nề nếp làm nảy sinh tình trạng lộn xộn, phức tạp. Công tác quy hoạch, xây dựng các công trình có ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích, tu bổ di tích khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép vẫn xảy ra. Đã có tình trạng lấn chiếm đất đai, đưa các hiện vật, đồ thờ không phù hợp vào một số di tích, gây ảnh hưởng tới giá trị di tích…

Tình trạng đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước vẫn còn diễn ra ở một số nơi, có nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra điểm nóng.

Một số quy định liên quan đến hoạt động tôn giáo còn bất cập, chưa được sửa đổi, bổ xung cho phù hợp với pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, hay công tác quản lý nhà nước còn chồng chéo, có lúc, có nơi giải quyết không đúng chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, nhất là trong việc xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở thờ tự đạo Phật.

Trong khi đó, vẫn còn một số cán bộ buông lỏng công tác quản lý hoặc áp dụng các quy định của pháp luật một cách máy móc, cứng nhắc; một số cán bộ hạn chế hiểu biết về tôn giáo, tín ngưỡng.

Tôn giáo
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Ảnh: Xuân Bách
 

Tăng cường công tác quản lý tại các địa phương

Để chấn chỉnh hiện trạng nêu trên, ngày 17/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 09 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Không tự ý thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích, sơn thếp tường và các thành phần kiến trúc khác. Không tự ý sửa chữa, bổ sung hiện vật, đồ thờ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp đối với các di tích đã được xếp hạng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và du khách.

Tăng cường công tác quản lý đất đai của các di tích bị lấn chiếm, có biện pháp, kiên quyết trong việc thu hồi đất của di tích bị lấn chiếm; thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả đất đai của di tích. Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất đai, xâm phạm di tích.

Cùng với đó, cần tổ chức hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội gắn với di tích; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi trái phép, trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc.

Xuân Bách