giảm nghèo bền vững
Đắk Lắk huy động nhiều nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. (Ảnh: CTTĐT Đắk Lắk)

Số liệu từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho thấy, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 2.688.969 triệu đồng, bao gồm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động, vốn lồng ghép và vốn vay.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch huy động 10.322 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình.

 

Góp phần vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chương trình, các địa phương cũng đã tổ chức lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác có cùng mục tiêu trên địa bàn với tổng kinh phí 273.768 triệu đồng; thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng giải quyết cho vay 2.161.790  triệu đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Đắk Lắk ước thực hiện năm 2020 giải ngân 243.089 triệu đồng.

Minh Thư