giảm nghèo,giảm nghèo bền vững
Huyện Mèo Vạc có địa hình hiểm trở, đất đá gây khó khăn trong trồng trọt.

Những năm qua, huyện Mèo Vạc đã triển khai các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã triển khai 14 dự án tại 10 xã với 289 hộ tham gia, gồm các mô hình, như: nuôi bò, lợn nái, dê sinh sản, nuôi bò vỗ béo…

Tổng kinh phí thực hiện trên 4,7 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ của Nhà nước gần 3,4 tỷ đồng, người dân đối ứng hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong quá trình triển khai, thực hiện dự án, các hộ hưởng lợi được Ban Điều hành Dự án thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, vận động trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Vì vậy, đàn gia súc luôn khỏe, sinh trưởng và phát triển tốt.

 
giảm nghèo,giảm nghèo bền vững
Đào tạo nghề, tạo việc làm để người dân thoát nghèo.

Đến nay, người dân đã dần thay đổi nhận thức từ nhận hỗ trợ cho không sang nhận hỗ trợ có điều kiện và đã nhận thức được việc cần phải cố gắng sản xuất, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực tế cho thấy, đã có 44 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo tại một số xã thực hiện dự án hiệu quả cao, như: Lũng Pù, Niêm Sơn, Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Chinh...

Để giúp người dân vươn lên thoát nghèo, tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo. Ước từ năm 2016 đến hết năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cho 55.000 người, chủ yếu là lao động thuộc hộ nghèo và dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả của công tác này đã góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh từ 46% năm 2015 lên 54% năm 2020, trong đó qua đào tạo nghề tương ứng từ 37,1% lên 44%.

K.Chi