giảm nghèo
Đến cuối năm 2020, Quảng Ngãi ước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,07%. (Ảnh: VOV)

Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số ước thực hiện đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 25,59%; bình quân giảm 5,55%; vượt 1,55% so với mục tiêu đề ra 3-4%/năm.

Huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, ước thực hiện đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 20,52%; bình quân giảm 5,25%/năm; vượt 1,25% so với mục tiêu đề ra (4%/năm). Trong đó, có 1 huyện nghèo là huyện Sơn Hà thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 33,33% so với kế hoạch đến năm 2020. Hiện huyện Tây Trà sáp nhập vào huyện Trà Bồng. Như vậy, đến nay có 2/3 huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 66,66% so với kế hoạch năm 2020.

 

Có 11 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (đạt chuẩn nông thôn mới, lên phường), đạt tỷ lệ 183,3% so với kế hoạch đến năm 2020.

Có 3 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 25% so với kế hoạch (12 xã). Ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 100% so với kế hoạch. Có 15 thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 83,33% (15/18 thôn). 173 đơn vị cấp xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn và theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải, đạt 100% so với kế hoạch.

Minh Thư