giảm nghèo bền vững
Giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021 được tỉnh Đắk Lắk phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.

 

Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025; tuy nhiên, trên cơ sở ước thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, mức tăng chuẩn nghèo các giai đoạn trước đây và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Đắk Lắk dự kiến mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 từ 1,5 - 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3-4,%/năm.

Minh Thư