Công tác giảm nghèo thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bằng hình thức hỗ trợ nuôi luân chuyển tại các xã Tân Lập, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Thượng Bình, Hữu Sản với 157 con trâu cho các hộ nghèo.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho vay 301,4 tỷ đồng để phát triển sản xuất, hỗ trợ làm nhà ở, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động.

Tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn cho trên 7.800 lượt người nghèo; có 3.750 lao động nghèo dân tộc thiểu số được đào tạo nghề theo Đề án 1956 và Chương trình 135.

 
giảm nghèo
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, huyện Bắc Quang đã làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và giảm nghèo bền vững. Huyện coi đây là một trong những chính sách xã hội cơ bản, được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua các thời kỳ, nhất là trong giai đoạn 2015-2020.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và giảm nghèo bền vững trong 05 năm qua đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể từ năm 2016 đến hết năm 2020, huyện đã đào tạo nghề cho 5.157 lượt người, giải quyết việc làm mới cho 4.177 lao động nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm từ 13,9% năm 2016 xuống còn 4,42% năm 2020.

K.Chi