giảm nghèo bền vững
 Ảnh minh họa

Việc rà soát này là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020, đồng thời làm căn cứ để lập danh sách, phê duyệt và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2021 kịp thời (đặc biệt là các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội…đối với các hội nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các ngành thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Hà Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung nhân lực, thực hiện đúng quy trình và rà soát của Bộ Lao động - TBXH, phương án và hướng dẫn của tỉnh.

Đồng thời người đứng đầu các huyện, thành phố cũng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn quản lý.

 

Chủ tịch tỉnh Hà Giang cũng quán triệt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp năm 2020 phải được thực hiện từ thôn bản và trực tiếp đối với tất cả các hộ gia đình có trong danh sách điều tra, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, nhằm xác định được đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, phản ánh đúng thực trạng của đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt phải đảm bảo thời gian điều tra rà soát, chất lượng phiếu điều tra rà soát, thời gian niêm yết công khai danh sách hộ nghèo theo đúng quy định.

Đây là giải pháp nâng cao chỉ số công khai minh bạch danh sách hộ nghèo trong bộ Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); vì vậy, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu trên cả trước, trong và sau khi hoàn thành cuộc rà soát.

Cuối cùng, Chủ tịch tỉnh Hà Giang chỉ đạo UBND các huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp của các xã gửi lên.

Trường hợp thấy kết quả chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức phúc tra lại trước khi phê duyệt kết quả rà soát. Đồng thời lãnh đạo các huyện cũng cần nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy trình, phản ánh không đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của địa phương.

N. Huyền