giảm nghèo bền vững
Kon Tum đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3-4%/năm. (Ảnh: Kontumtv)

Theo kế hoạch dự kiến cho năm 2021, tỉnh Kon Tum thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

Tỉnh Kon Tum phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3-4%/năm; riêng các huyện nghèo giảm từ 6- 8%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị tới Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình, chính sách cho giai đoạn 2021-2025 phù hợp với từng vùng miền, từng khu vực theo trình độ phát triển; nhu cầu hỗ trợ của người dân và tình hình thực tế địa phương; đặc biệt là ban hành chuẩn nghèo mới để thực hiện điều tra số liệu đầu kì trong quý 1 năm 2021, làm cơ sở xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững cho giai đoạn 2021-2025.

Minh Thư