giảm nghèo bền vững
Kon Tum dự kiến huy động được hơn 14 tỷ đồng từ người dân, DN cho chương trình giảm nghèo bền vững. (Ảnh: CTTĐT Kon Tum)

Theo UBND tỉnh Kon Tum, triển khai kế hoạch năm 2020, các sở ngành, địa phương đã tập trung phân bổ nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ đưa lao động xuất khẩu làm việc ở nước ngoài trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn...

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đến ngày 30/9/2020, CTMTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 179.570 triệu đồng, đạt 62% tổng kinh phí đã bố trí. Ước thực hiện đến hết 31/12/2020 đạt 303.014 triệu đồng, đạt 99,42% kế hoạch vốn năm 2020.

 

Bên cạnh nguồn lực bố trí từ ngân sách Nhà nước, thông qua cuộc vận động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Kon Tum cho biết, kế hoạch năm 2020 dự kiến huy động khoảng 14.060 triệu đồng, đến nay đã huy động được 9.652 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo…

Ngoài ra, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Minh Thư