giảm nghèo bền vững,Lạng Sơn
Ảnh minh họa

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ, thiết thực các biện pháp giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chương trình. 

 

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 55.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 52,5% năm 2019 (tăng 10,3% so với năm 2015).

Mặt khác, các hộ nghèo được hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có hơn 101.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi, với số tiền trên 2.888 tỷ đồng; 5.040 hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế, với số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Với nỗ lực của các cấp, ngành và sự chung tay góp sức của cộng đồng, đời sống nhân dân nói chung, của người nghèo, cận nghèo nói riêng đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.

H. Anh