giảm nghèo
Huyện Lộc Bình sẽ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 từ ngày 18/11 đến ngày 25/11. (Ảnh: LĐXH)

Hội nghị nhằm thu thập thông tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2020; gắn với việc khảo sát trợ giúp khó khăn đối với các hộ thiếu đói. Đồng thời là cơ sở để huyện triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc huyện hướng dẫn về đối tượng, phạm vi điều tra; phương pháp, yêu cầu rà soát và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện tại Thông tư số 17/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm và Thông tư số 14/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17 hướng dẫn các biểu mẫu rà soát chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020; yêu cầu điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân vào quá trình rà soát.

Thời gian điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tiến hành đồng loạt rà soát tại các thôn, bản, khu phố từ ngày 18/11 đến ngày 25/11/2020.

Minh Thư