Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Giang, đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 9.226 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất cải thiện đời sống; 41 căn nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng; 4.062 lượt hộ tại vùng khó khăn được vay vốn phát triển kinh doanh; 1.518 lao động được tạo việc làm; 5.776 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn được xây dựng...

Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giải ngân vốn tín dụng. Doanh số cho vay trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 3.416 tỷ đồng/104.188 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

giảm nghèo
 Một vấn đề cơ bản của hộ nghèo là thiếu vốn làm ăn. (ảnh minh họa)
 

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 38.544 lượt hộ nghèo, 11.307 lượt hộ cận nghèo, 7.683 lượt hộ mới thoát nghèo, 6.089 lượt hộ dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, tạo việc làm cho 6.071 lao động tại địa phương; ngoài ra còn có 21.046 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn được xây dựng, 1.324 nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được xây dựng.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Ngân hàng chính sách tỉnh phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,11% tổng dư nợ; đôn đốc thu hồi 36,2 tỷ đồng nợ đến hạn 3 tháng cuối năm 2020; tăng trưởng tín dụng đạt 100% kế hoạch giao; tỷ lệ nợ xấu đến hạn đạt trên 90%; hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV; tổ xếp loại khá, tốt đạt trên 97%.

K.Chi