Với chương trình 30a, tỉnh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại các huyện nghèo. Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 bố trí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo là 211.136 triệu đồng (trong đó vốn năm 2019 kéo dài là 48.585 triệu đồng), thực hiện đầu tư 83 dự án, công trình. Các công trình được đầu tư, sửa chữa nâng cấp đã từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và học tập của người dân trong vùng.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, ngân sách Trung ương bố trí 21.184 triệu đồng thực hiện các nhiệm vụ về giao khoán, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; mua vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình quốc gia lở mồm, long móng.

giảm nghèo bền vững
Kon Tum luôn nỗ lực trong công tác giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Kontumtv)

Về hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được bố trí 1.662 triệu đồng, do ảnh hưởng của đại dịch nên hoạt động này chưa triển khai thực hiện được.

Đối với Chương trình 135, kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 bố trí để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn là 67.057 triệu đồng (trong đó vốn năm 2019 kéo dài là 982 triệu đồng), thực hiện đầu tư 220 dự án, công trình. Các công trình đầu tư xây dựng xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho vùng hưởng lợi, được người dân đồng tình tham gia ủng hộ.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn, ngân sách Trung ương bố trí 18.596 triệu đồng. Về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, ngân sách Trung ương bố trí 3.417 triệu đồng, đã triển khai tổ chức 15 hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 với số lượng đại biểu tham gia 1.339 người, đạt 96% kế hoạch.

 

Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135. Năm 2020, ngân sách Trung ương bố trí 1.310 triệu đồng để triển khai thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Đối với dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, năm 2020, tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bố trí là 2.089 triệu đồng để thực hiện hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Đã thực hiện hoạt động in 7.000 tờ gấp tuyên truyền; sửa chữa, in căng bạt cụm Pano cố định tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Đắk Glei và Ia H’Drai.

Cùng với đó, xây dựng video tuyên truyền về kết quả Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; in 2.250 cuốn tài liệu hóa về các gương điển hình thoát nghèo và mô hình giảm nghèo tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tỉnh cũng đã tổ chức 14 cuộc đối thoại và truyền thông về các chính sách giảm nghèo, sự tham gia của người dân vào công tác giảm nghèo cho khoảng 1.250 người nghèo, cộng đồng dân cư tại 14 xã thuộc 06 huyện, thành phố; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo. 

Với dự án 5 về nâng cao năng lực và giám sát đánh giá, kinh phí được bố trí để thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực và giám sát đánh giá là 1.080 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành đánh giá tình hình thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 tại 8 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh; các hoạt động còn lại các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện.

Minh Thư