giảm nghèo
(Ảnh: CTTĐT Quảng Ngãi)

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 3.788 trẻ em dưới 16 tuổi là người khuyết tật, trong đó có 2.585 trẻ em thuộc dạng khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 5 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 303 cháu là trẻ em khuyết tật nặng và khuyết tật đặc biệt nặng, trong đó có 137 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hiện nay, một số cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập chưa chủ động được nguồn kinh phí để hoạt động, chế độ ăn uống hàng ngày cho trẻ khuyết tật chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong khi đó gia đình của các trẻ khuyết tật hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nên mức đóng góp không cao.

 

Do đó, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho trẻ khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hòa nhập và phục hồi chức năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Theo dự thảo Nghị quyết, hỗ trợ mức 400.000đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em khuyết tật ở bán trú và 800.000đồng/trẻ/tháng đối với trẻ em khuyết tật ở nội trú.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ tiền ăn trong năm 2021 là gần 860 triệu đồng (137 trẻ) và hơn 5,5 tỷ đồng trong 5 năm (2021-2025), từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ năm 2021.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và tham mưu UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh thông qua.

Minh Thư