giảm nghèo
Nhiều hoạt động hướng tới hỗ trợ cho người có công về vật chất lẫn tinh thần ở Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, tích cực tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ người có công có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo, nhất là đối với gia đình người có công. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có chính sách khuyến khích hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công tham gia phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá hiệu quả 3 năm thực hiện Đề án thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn liên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Tây và một số xã của huyện Trà Bồng theo Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh vào cuối năm 2020 đảm bảo hiệu quả.

Minh Thư