giảm nghèo bền vững
 Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Ngày 28/10, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 46, năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền các đoàn thể từ tỉnh, huyện đến các địa phương trên địa bàn huyện Sơn Dương đã thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo bền vững. Người nghèo được hưởng lợi từ các công trình cơ sở hạ tầng như hỗ trợ nước sinh hoạt, xây dựng các công trình thủy lợi, làm các công trình vệ sinh, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, vay vốn phát triển sản xuất… huyện đã thực hiện 3 tiểu dự án của Chương trình 135 về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở đặc biệt khó khăn với tổng kế hoạch vốn trên 89 tỷ đồng.

Cấp ủy, chính quyền, Ủy Ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Sơn Dương cùng chung tay với cộng đồng, xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp để công cuộc giảm nghèo đạt kết quả; mỗi năm giảm được 3,5% hộ nghèo trở lên theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 3,68%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm trên 25%, giảm xuống còn 6,66% vào cuối năm 2020.

P. V