Mục tiêu về giảm nghèo

Theo kế hoạch, năm 2020 mục tiêu chung của tỉnh Sơn La là thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo. Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Song song với mục tiêu trên, tỉnh Sơn La cũng gắn mục tiêu của chương trình giảm nghèo với mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức rà soát huyện nghèo đạt tiêu chí thoát nghèo và rà soát xã, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 đề nghị đưa ra khỏi Chương trình theo quy định.

Sơn La hướng tới đưa tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 18,62% (giảm 3%/năm); tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 04 huyện nghèo giảm còn 24,98% (giảm ít nhất 4%/năm);

100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế;

giảm nghèo,sơn la
Hình ảnh người dân bán hàng tại Mộc Châu, Sơn La.

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất;

100% học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó có 20% lao động được cấp bằng, chứng chỉ;

96,57% số xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 80% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đạt 7,5 bác sỹ và 27 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại văcxin đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 19,4%;

 

100% xã có mạng lưới trường mầm non, tiểu học và THCS; 50% số trường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia.Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch bình quân đạt 79,1%.100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng tổ, bản, tiểu khu được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo;

100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 100% huyện nghèo được trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động theo quy định; hỗ trợ phương tiện nghe - xem (radio) cho 6.789 hộ nghèo thuộc dân tộc ít người, hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới;

90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác.

Hỗ trợ tạo việc làm

Để hoàn thành các mục tiêu trên, tỉnh Sơn La đã đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó có việc tập trung huy động nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo, chính sách hỗ trợ phát triển, bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo theo quy định.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng chính sách tín dụng xã hội, đặc biệt là các điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn, các Tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, duy trì tăng trưởng nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các biện pháp, giải pháp tổ chức lại sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo; gắn dạy nghề với tạo việc làm đối với lao động nghèo; Tích cực phối hợp tư vấn, giới thiệu và tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu lao động ở những thị trường có thu nhập ổn định, đưa lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố khác trong nước.

Triển khai thực hiện có hiệu quả và thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc  giảm nghèo bền vững trên địa bàn, góp phần ổn định sinh kế, phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Khánh Chi